SCRABBLE Ben            

 

Křížovka a hádanka

2015

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

5. kolo

6. kolo

7. kolo

8. kolo

9. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

Finále

TOPlist

 Flag Counter  

PARTIE 2015

SOUTĚŽÍCÍ PRAVIDLA

První dvě partie, kdy budou zadány tří zásobníky, se budou řešit stejným způsobem jako dosud (pokračování partie na desce s nejlepším řešením předešlé úlohy). První partie proběhne v číslech 2, 6, 10, 14, 18, 22 a 26. Druhá v číslech 4, 8, 12, 16, 20 a 24.

Třetí partie (hrajeme každý sám) bude probíhat po celý rok, za stejných podmínek jako v roce 2014 (snažíme se v každém kole získat co nejvíce bodů, soutěž se nebude dohrávat). V každém sudém čísle KaH bude uveřejněn jeden zásobník, řešení (položené slovo i s pozicí a body) mi v zadaném termínu zašlete a sami si rozehranou partii archivujte, slovo z dalšího zadaného zásobníku si budete pokládat na své řešení a partii si sami dohrajete.

Každá z partií bude samostatně bodově hodnocena, první dvě průběžně a třetí až po dohrání 13.kola. Kdo za své řešení získá nejvíce platných (a nezachráněných) bodů, obdrží výhru dva magazíny Panorama křížovek speciál, které byly vydávány v letech 2006-2010. Bude-li takových hráčů více, o vítězi rozhodnou pomocná kritéria. případně los. Za jednotlivá kola se body sčítají a celkovým vítězem se stane ten, kdo bodů v průběhu roku získá nejvíce. Výhru získá také vítěz každé dohrané partie. Pořadí bude jediné, ale budou dvě kategorie - „celková“ a „bezchybná“.

Po 13. kole obdrží první tři v celkovém pořadí, a prvních pět nejlepších bezchybných řešitelů, kteří se zúčastní všech kol soutěže, předplatné Panoramy křížovek. Tito řešitelé pak ještě budou moci soutěžit o další věcné či peněžní ceny.

   Své řešení napište ve tvaru: ČÍSLO TAHU –ZÁSOBNÍK- SLOVO – POZICE – BODY ZA TAH – BODY CELKEM (viz řešení minulého kola) a odešlete ho na adresu: Slavoj Šilar, Prosecká 676, 190 00 Praha 9, nebo mailem na adresu scrabble.soutez@seznam.cz nejpozději v termínu uvedeném v KaH (rozhodující je datum razítka či mailu). Udává se pozice prvního písmena položeného slova – pokládá-li se vodorovně začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Před odesláním si ještě řešení zkontrolujte, protože každá chyba znamená ztrátu. Řešení se budu snažit s přihlédnutím k vašim tahům zachránit, ale při rovnosti bodů má výhodu bezchybný řešitel. Chyby budou uvedeny v závorce. Úplný přehled výsledků a všech došlých řešení můžete nalézt na webu http://scrabble.kamenice.sweb.cz, kde také jsou i podrobná pravidla.

 

ABECEDNÍ PŘEHLED SOUTĚŽÍCÍCH

SOUTĚŽÍCÍ BODY CH 1 2 3 4 5 6 7 +/- 1P 1 2 3 4 5 6 +/- 2P 3P
Martin BALCAR     146                                  
František BARTOŠ     161                                  
Jana BIEBLOVÁ     108                                  
Vladimír BROŽ     110                                  
Jaroslav BURDA     189                                  
Erik BYSTRON     158                                  
Zdenka ČECHUROVÁ     162                                  
Josef DVOŘÁK     94                                  
Jaroslav DYNYBYL     142                                  
Markéta ELIÁŠOVÁ     110                                  
Martin HAMPL 127                              
Ivan HANÁK     167                                  
Miluše HRBÁČOVÁ     118                                  
Jana JÁROVÁ     176                                  
Miloš JÍLEK     116                                  
Ladislav KALA     106                                  
Jaroslav KODYM     176                                  
Václav LEVÍČEK     118                                  
Zdeněk MALINA     153                                  
Marie MIKULKOVÁ     158                                  
Jarmila MLSOVÁ     124                                  
Maří Magdalena MOTYČKOVÁ     121                                  
Milan NEJDL     175                                  
Eliška NEJDLOVÁ     170                                  
Jiří NOVÁK     108                                  
Zdeněk NOVOTNÝ     149                                  
Marcela PILBAUEROVÁ     161                                  
Marie PLECHŠMÍDOVÁ     161                                  
Pavla ROTHOVÁ     72                                  
Dagmar RUSÁ     189                                  
Milada SOCHOVÁ     175                                  
Jiří SPÁČIL     189                                  
Dana STIBOROVÁ     175                                  
Miloš ŠUSTR     99                                  
Petr ŠVARC     161                                  
Marie ŠVARCOVÁ     161                                  
Vladislav TITZ     125                                  
Josef VACEK     106                                  
Vladimír VACEK     146                                  
Jana VACKOVÁ     146                                  
Milan VANĚK     116                                  
Marie VAŇOUSKOVÁ     172                                  
Luboš VENCL     189                                  
Drahomíra VENCLOVÁ     186                                  
Jana VINKLÁTOVÁ   110                      
Emílie VONDRUŠKOVÁ     189                                  
Milan ZAVRTÁLEK     161                                  
Helena ŽILKOVÁ     108                                  
Jan ŽIŽKA     189                                  
 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

   V každém kole budete mít k dispozici několik zásobníků s písmeny, které však musíte použít ve stanoveném pořadí. Z písmen v jednontlivých zásobnících musíte utvořit platná slova a položit je na hrací desku. Cílem hry je položit na hrací desce slova ze zadaných písmen tak, aby za ně bylo co nejvíce bodů. V závěru partie bude vždy nějakým způsobem stanovena dohrávka. V průběhu roku se tak odehraje více partií. Každé položené slovo však musí splňovat podmínku pravidel přípustnosti slov podle ČAS ve varintě "PLUS", tj. verze s pády a přechodníky.

 Slova pokládají podle platných pravidel scrabblu, zde bez výjimky:

 - první položené slovo (libovolné, nemusí to být první slovo zadaného textu) musí procházet středovým políčkem hrací desky které zdvojnásobuje hodnotu položeného slova

 - slova se pokládají tak, aby se dala číst buď zleva doprava nebo shora dolů

 - v jednom tahu se smí položit maximálně sedm písmen v jednom směru přičemž vznikne jedno nové hlavní slovo (může ještě vzniknout několik dalších - kolmo nebo v sousední řadě či sloupci)

 - za položení sedmi písmen v jednom tahu se počítá prémie 50 bodů

 - prémiová políčka se počítají pouze v tom tahu, ve kterém jsou obsazena poprvé

 - nejprve se počítají prémie za písmena (P), potom za slova (S)

 - položí-li se písmeno na políčko 2P (světle modré), hodnota písmena se násobí 2x

 - položí-li se písmeno na políčko 3P (tmavě modré), hodnota písmena se násobí 3x

 - položí-li se slovo na políčko 2S (světle červené), hodnota slova se násobí 2x

 - položí-li se slovo na políčko 3S (tmavě červené), hodnota slova se násobí 3x

 - utvoří-li se slovo přes dvě políčka označená 2S, hodnota slova se násobí 4x

 - utvoří-li se slovo přes dvě políčka označeé 3S, hodnota slova se násobí 9x

 - utvoří-li se slovo přes tři políčka označená 3S, hodnota slova se násobí 27x

 - bodová hodnota zbylých písmen se v jednotlivých kolech neodečítá. To bude možné a upřesněné až u každé dohrávky partie.

 

VYHODNOCENÍ

PRO OVĚŘENÍ PLATNOSTI SLOV SLOUŽÍ POUZE SLOVNÍKY SCHVÁLENÉ ČAS.

Vítězem jednotlivých kol se stane ten, kdo zísá za své řešení nejvíce platných bodů. Zachráněné řešení však ztrácí nárok na výhru v kole. Bude-li nejlepší řešení patřit do zachráněných, výherce se bude losovat ze všech bezchybných řešení! Bude-li více řešitelů s nejvyšším počtem bodů, jsou další kritéria tato:

1. řešení bez chyby

2. varianta bez žolíka (nebo s méně žolíky)

3. menší počet položených hracích kamenů (písmen)

4. menší počet tahů

5. položené slovo (případně druhé, třrtí... atd.) s větší bodovou hodnotou

6. los

Ze soutěže budou vyřazeni, a ztratí nárok na výhru, ti soutěžící, jejichž řešení budou ve třech a více kolech v partii shodná (bodový součet, počet tahů, položená slova, pozice). Za shodná budou považována i ta řešení, ve kterých bude změněn směr pokládání (v úvodu partie), či budou jinak přeházené tahy stejných slov (v dohrávce).

Pozor na každou chybu! Zde je přhled těch, které se zatím vyskytovaly:

 - více rozdílných řešení jednoho autora nebo opravné řešení v jednom kole soutěže

 - neoznačené písmeno nahrazené žolíkem

 - udání vyššího počtu bodů za tah (bude odečteno)

 - vyšší součet bodů za tahy (bude odečteno)  

 - napočítání méně bodů (bude ponecháno)

 - špatně uvedená pozice položeného slova. (Udává se pozice prvního písmena hlavního položeného slova – pokládá-li se vodorovně začíná se označením řádku, pokládá-li se svisle začíná se označením sloupce. Soutěžícím, kteří si slova sestavují na originální hrací desce, doporučuji zkontrolovat souřadnice. Jsou v prodeji dvě verze.) Pro tuto soutěž je platné zadání v KaH

 - překlep

 - prohození údajů v řešení (např. umístění a body; pozice a slovo)

 - špatně očíslované nebo vůbec neočíslované tahy

 - neoprávněně počítaná prémie („políčková“ – počítá se jen při prvními položení písmena na dané políčko; „50“ – počítá se jen za položení sedmi písmen v tahu)

 - položení neplatného slova

 - položení písmen ve více směrech v jednom tahu

 - položení více než sedmi písmen v jednom tahu

 - nesprávný tah

 - pozdě odeslané řešení (rozhodující je razítko na obálce či čas odeslání mailu)

 - žádný, neúplný nebo chybný zápis

 - chybějící (nebo naopak přebývající) čárka, háček či kroužek nad písmenem

Při nesprávném otištění bodového údaje u písmena bude platit jeho správná hodnota. Soutěžícím kteří tuto chybu nepostřehnou, bude počítán správný počet bodů a nebude to považováno za chybu.

Doporučuji před odesláním řešení zkontrolovat. Nejlépe znovu přehrát podle zápisu, který máte připravený k odeslání. Zasílejte jen jedno své řešení! Po odeslání jednoho řešení už nemůžete poslat do stejného kola jiné, lepší, ani případnou opravu. Bude to považováno za chybu a bez bodového zisku. V případě, že neobdržíte potvrzení (vyžádané) o doručeném mailu, můžete samozřejmě přeposlat (tzn. že již odeslaný mail pošlete znovu, aby v něm bylo vidět kdy a kam jste řešení posílali; nestačí poslat nový mail) již odeslané řešení znovu - za chybu to nebude považováno. Každé došlé řešení budu přehrávat, a bude-li to možné (samozřejmě s přihlédnutím k popsaným tahům) pokusím se ho nějak zachránit. Chybu v řešení u jednotlivých kol bude označovat vykřičník za jménem soutěžících. Nebudu však připočítávat nikomu body o které se ošidil. Každý bude mít započítáno maximálně tolik bodů, kolik si nahlásí. Dobře počítejte body, protože kdo si nějaké body připočítá, tolik mu jich od správného výsledku bude odečteno.

Své řešení - rozpis tahů - zasílejte do určeného termínu na adresu:

SLAVOJ ŠILAR
PROSECKÁ 676
 190 00 PRAHA 9

Je možné posílat řešení také e-mailem (nejlépe napsat přímo do textu mailu, nebo jako přílohu v excelu) na adresu: scrabble.soutez@seznam.cz

Budete-li mít nějaké dotazy či nejasnosti, pošlete mail nebo k řešení přiložte nadepsanou ofrankovanou obálku a já vám odpovím. Obálku můžete přiložit i v případě, když budete požadovat podrobnější informace o výsledcích kola, protože do časopisu se někdy vše nevejde. Máte-li nějaké připomínky a postřehy k soutěži, napište také.

Máte-li poblíž některé scrabblové kluby, zajděte se tam podívat. Jsou-li ještě funkční, jistě vám se scrabblem poradí.